Υπόθεση C-252/07: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 27ης Νοεμβρίου 2008 [αίτηση του Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Intel Corporation Inc. κατά Cpm United Kingdom Limited (Οδηγία 89/104/ΕΟΚ — Σήματα — Άρθρο 4, παράγραφος 4, στοιχείο α' — Σήματα που χαίρουν φήμης — Προστασία από τη χρησιμοποίηση μεταγενέστερου πανομοιότυπου ή παρόμοιου σήματος — Χρησιμοποίηση η οποία προσπορίζει ή θα μπορούσε να προσπορίσει αθέμιτο όφελος είτε από τον διακριτικό χαρακτήρα είτε από τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή η οποία προκαλεί ή θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη είτε στον διακριτικό χαρακτήρα είτε στη φήμη του προγενέστερου σήματος)