Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 753/83 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1983 περί καθορισμού του διορθωτικού στοιχείου που εφαρμόζεται στην επιστροφή για τη βύνη