Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3557/87 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1987 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως στον τομέα των ελαιούχων σπόρων