Γραπτή ερώτηση αριθ. 1779/83 του κ. Willy νεπιίπιπιβηπρος το Συμβούλιο Θέμα: Ανεργία των νέων