/* */

Γραπτή ερώτηση αριθ. 1916/80 του κ. Louwes προς την Επιτροπή Θέμα: Απαγόρευση κυνηγίου αποδημητικών πτηνών