Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.7195 — Lotte/Nestle/Lotte Nestle Korea JV) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ