Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.10196 — Magna/LGE/JV) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2021/C 161/04