83/440/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 10ης Αυγούστου 1983 περί διαπιστώσεως ότι η εισαγωγή οκτώ συσκευών με την ονομασία «Perkin-Elmer — Atomic Absorption Spectrophotometer, model 4000» δύναται να πραγματοποιηθεί ατελώς ως προς τους δασμούς του Κοινού Δασμολογίου