Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1982 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας για το εμπόριο στον τομέα των προβατοειδών και των αιγοειδών #Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας για το εμπόριο στον τομέα των προβατοειδών και των αιγοειδών