Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3316/85 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1985 περί θεσπίσεως των κατά μονάδα αξιών για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων αναλώσιμων εμπορευμάτων