Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 848/85 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 1985 περί καθορισμού των ποσών μειώσεως των επιβαρύνσεων κατά την εισαγωγή βοείου κρέατος καταγωγής κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού