Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 670/85 της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 1985 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα των αυγών