'Αποφάσεις της 'Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 24ης, Νοεμβρίου 1982 σχετικά μέ κυρώσεις εναντίον εννέα επιχειρήσεων σιδήρου καί χάλυβα, οί όποιες παρέβησαν τους κανόνες, πού απορρέουν άπό τή συνθήκη ΕΚΑΧ καί τίς αποφάσεις πού έχουν ληφθεί γιά τήν εφαρμογή τους