Υπόθεση C-555/15: Διάταξη του Δικαστηρίου (όγδοο τμήμα) της 14ης Απριλίου 2016 [αίτηση του Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Bernard Jean Marie Gabarel κατά Fazenda Pública [Προδικαστική παραπομπή — Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) — Οδηγία 2006/112/ΕΚ — Απαλλαγές — Παροχές ιατρικής περίθαλψης στο πλαίσιο της άσκησης ιατρικών και παραϊατρικών επαγγελμάτων — Φυσικοθεραπεία — Οστεοπαθητική]