Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2780/89 της Επιτροπής της 14ης Σεπτεμβρίου 1989 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων