Υπόθεση 141/81: Αίτηση περί εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως πού υποβλήθηκε μέ τήν άπό 21 Μαΐου 1981 απόφαση τού Kantongerecht te Apeldoorn (Nederland) στην υπόθεση πού εκκρεμεί ενώπιον τοΟ Δικαστηρίου αυτού: Δημόσιος κατήγορος περιφερείας Ζutphen κατά Gerrit Holdijk