Οδηγία 96/77/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 1996 περί θεσπίσεως ειδικών κριτηρίων καθαρότητας για τα πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών υλών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)