Υπόθεση C-501/04: Απόφαση του Δικαστηρίου (τρίτο τμήμα) της 18ης Ιουλίου 2007 — Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας (Παράβαση κράτους μέλους — Πρωτασφάλιση, εκτός της ασφάλειας ζωής και ασφάλιση ζωής — Οδηγίες 92/49/ΕΟΚ και 2002/83/ΕΚ — Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου — Δυνατότητα λύσεως των ασφαλιστικών συμβάσεων — Παραδεκτό)