81/120/Ευρατόμ, ΕΟΚ: Απόφαση τού Συμβουλίου τής 3ης Μαρτίου 1981 περί διορισμού τών αναπληρωματικών μελών τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Επιτροπής