Διορθωτικό στην ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην Επίοημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι- νοτήτωνη$\§. C 336 της 31ης Δεκεμβρίου 1986