Γραπτή ερώτηση P-2997/05 υποβολή: David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Επέκταση του λιμένα της Arinaga και της μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου (Κανάριοι Νήσοι)