83/221/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Απριλίου 1983 για την άρση του νομικού καθεστώτος ορισμένων περιοχών του εδάφους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας όσον αφορά την κλασική πανώλη των χοίρων