/* */

Απόφαση της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1983 περί καθορισμού των μέγιστων ποσών ενίσχυσης για το βούτυρο και το συμπυκνωμένο βούτυρο για την 56η ειδική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1932/81