Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1724/88 της Επιτροπής της 20ής Ιουνίου 1988 περί καθορισμού των πριμοδοτήσεων που προσθέτονται στις εισφορές κατά την εισαγωγή για τα σιτηρά, τα άλευρα και τη βύνη