Σύμφωνη γνώμη αριθ. 3/87 του Συμβουλίου βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής που απαγορεύει να ευθυγραμμισθούν οι τιμές με τις τιμές των προσφορών προϊόντων σιδήρου και χάλυβα που προέρχονται από ορισμένες τρίτες χώρες