Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση των διατάξεων για την εφαρμογή του Προγράμματος της Αμοιβαίας Διεθνούς Επιθεώρησης που εγκρίθηκε από την Οργάνωση Αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού