Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2226/89 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 1989 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2330/87 για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν την εξαγωγή προϊόντων που χορηγούνται ως κοινοτική επισιτιστική βοήθεια