Γραπτή ερώτηση αριθ. 370/81 του κ. Vandemeulebroucke προς την Επιτροπή Θέμα: Χρησιμοποίηση σχάσιμων υλικών των οποίων δεν έγινε εξαγωγή