Υπόθεση 96/87: Προσφυγή του chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε την 1η Απριλίου 1987