Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2621/86 της Επιτροπής της 21ης Αυγούστου 1986 περί παύσεως της αλιείας του πλάτακα από πλοία με σημαία των Κάτω Χωρών