88/600/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 22ας Νοεμβρίου 1988 με την οποία παρατείνεται και τροποποιείται η απόφαση 85/594/ΕΟΚ που επιτρέπει στην Ελληνική Δημοκρατία να λάβει ορισμένα μέτρα διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΟΚ