Γραπτή ερώτηση αριθ. 1045/89 του κ. James Ford προς την Επιτροπή Θέμα: Χρήση ελευθέρως κινουμένων αλιευτικών δικτύων στη Μεσόγειο