Υπόθεση T-582/18: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 15ης Οκτωβρίου 2019 – Boxer Barcelona κατά EUIPO – X-Technology Swiss (XBOXER BARCELONA) (Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Διαδικασία ανακοπής – Αίτηση καταχωρίσεως εικονιστικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης XBOXER BARCELONA – Προγενέστερο εικονιστικό σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναπαριστά το γράμμα «x» – Σχετικός λόγος απαραδέκτου – Κίνδυνος συγχύσεως – Άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1001 – Ουσιαστική χρήση του προγενέστερου σήματος – Αποδεικτικά στοιχεία – Άρθρο 18, παράγραφος 1, στοιχείο α', του κανονισμού 2017/1001 – Άρθρο 47, παράγραφος 2, του κανονισμού 2017/1001 – Περιορισμός της αιτήσεως καταχωρίσεως ενώπιον του τμήματος προσφυγών – Άρθρο 49, παράγραφος 1, του κανονισμού 2017/1001)