Κανονισμός ( ΕΟΚ) αριθ. 648/81 της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 1981 περί καθορισμού των επιστροφών κατά την εξαγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων