Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2428/85 της Επιτροπής της 28ης Αυγούστου 1985 που τροποποιεί για τέταρτη φορά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2183/81 περί λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεως για τον βάμβακα