Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1790/82 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 1982 περί καταργήσεως της εξισωτικής εισφοράς κατά την εισαγωγή τομάτας καταγωγής Πολωνίας