81/10/ΕΟΚ: Απόφαση τής Επιτροπής τής 19ης Δεκεμβρίου 1980 περί καθορισμού τών περιφερειών από τίς οποίες η Ελληνική Δημοκρατία δέν αποστέλλει πρός τά υπόλοιπα Κράτη μέλη κανένα βοοειδές καί χοιροειδές, ούτε νωπά κρέατα τών βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών καί αιγοειδών