Απόφαση του Δικαστηρίου της 31ης Ιανουαρίου 1984 στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 286/82 και 26/83 (αιτήσεις του Tribunale της Γένουας για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Graziana Luisi κατά Υπουργού Θησαυροφυλακίου (286/82) και Giuseppe Carbone κατά Υπουργού Θησαυροφυλακίου (26/83) (Αδηλες συναλλαγές — εθνικά μέτρα ελέγχου