89/126/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 31ης Ιανουαρίου 1989 για την έγκριση ειδικού προγράμματος σχετικά με την επεξεργασία και μεταποίηση παρθένου ελαιολάδου που υπέβαλε η ισπανική κυβέρνηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 355/77 του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1977