Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3590/89 της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1989 περί καθορισμού του ποσού της ενισχύσεως για τα πίσα, τα κουκιά, τα φούλια και τα γλυκά λούπινα