Γραπτή ερώτηση αριθ. 2167/86 του κ. José Alvarez de Paz προς την Επιτροπή Θέμα: Έρευνα για αδικαιολόγητη χρήση κοινωνικών παροχών