Γραπτή ερώτηση αριθ. 16/81 της κας Lizin προς την Επιτροπή Θέμα: Όριο ηλικίας για το διαγωνισμό COM/C/321