Γραπτή ερώτηση αριθ. 1507/82 του κ. Rudolf Schieler προς την Επιτροπή Θέμα: Προβλήματα σχετικά με την τήρηση λογαριασμών εκ μέρους των μεθοριακών εργαζομένων