Απόφαση του Δικαστηρίου της 5ης Οκτωβρίου 1988. # Consorzio italiano della componentistica di ricambio per autoveicoli και Maxicar κατά Régie nationale des usines Renault. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Tribunale civile e penale di Milano - Ιταλία. # Άσκηση δικαιωμάτων επί προτύπου σχετικά με εξαρτήματα αμαξώματος αυτοκινήτων· συμφωνία με τα άρθρα 30 έως 36, καθώς και με το άρθρο 86 της Συνθήκης. # Υπόθεση 53/87. TITJUR CIRCA και Maxicar