ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2763/02 υποβολή: Bart Staes (Verts/ALE) προς την Επιτροπή. Η μεταφορά οργανικού λιπάσματος και η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών,πηρεσιών και κεφαλαίων.