Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3557/80 τού Συμβουλίου τής 16ης Δεκεμβρίου 1980 περί καθορισμού τού καθεστώτος συναλλαγών τής Ελλάδας μέ τήν Αίγυπτο