Πράξεις γιά την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, Πράξη για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και για τις προσαρμογές των συνθηκών, Μέρος τέταρτο: Τα μεταβατικά μέτρα, Τίτλος ΙΙΙ: Τα μεταβατικά μέτρα που αφορούν την Πορτογαλία, Κεφάλαιο 3: Γεωργία, Τμήμα ΙΙΙ: Η σταδιακή μετάβαση, Ενότητα 2: Πρώτο στάδιο, Β. Καθεστώς το οποίο εφαρμόζεται στις συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας στην παρούσα της σύνθεση και της Πορτογαλίας, Άρθρο 268