Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1943/2004 της Επιτροπής, της 11ης Νοεμβρίου 2004, για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών