Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2720/87 της Επιτροπής της 10 Σεπτεμβρίου 1987 περί καθορισμού των ελάχιστων εισφορών κατά την εισαγωγή ελαιολάδου καθώς και των εισφορών κατά την εισαγωγή άλλων προϊόντων του τομέα του ελαιολάδου