Κανονισμός (EOK) αριθ. 3339/81 τής Επιτροπής τής 20ής Νοεμβρίου 1981 περί τού καθεστώτος εισαγωγών στή Γαλλία chemisiers (κατηγορίας 7) καταγωγής Ινδονησίας